Algemene voorwaarden

Wij vragen uw aandacht voor de Algemene Voorwaarden van  Beatrijs Hoeve gevestigd te Voorthuizen aan de Zeumerseweg 5. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Beatrijs Hoeve te leveren producten of te verrichten diensten op de locatie Zeumerseweg 5 te Voorthuizen of op overeengekomen locatie van derden.

Beatrijs Hoeve kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 1. De partijen
1. Beatrijs Hoeve, gevestigd op Zeumerseweg 5 te Voorthuizen, nader ook te noemen ” Beatrijs
Hoeve ” of “wij”.
2. De opdrachtgever met wie een overeenkomst is aangegaan, nader ook te noemen “klant” of “u”.
3, Genodigden, nader ook te noemen “gast(en)”.

Artikel 2. Opties
Beatrijs Hoeve kan u vrijblijvend een optie aanbieden betreffende datum, tijd en/of ruimte. De optie is van kracht gerekend vanaf de datum van verzending van de gewenste offerte. De optie geldt voor 14 dagen tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Opties komen automatisch te vervallen indien Beatrijs Hoeve geen reactie ontvangt van u op de offerte. Indien derden tussentijds een reservering willen maken voor dezelfde datum, tijd en/of ruimte zullen wij u hiervan op de hoogte stellen binnen de periode waar de optie van kracht is.

Artikel 3. Offerte
Indien Beatrijs Hoeve een offerte aan u heeft uitgebracht, is deze bindend voor een periode van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van verzending. Na 14 dagen komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere mail van Beatrijs Hoeve nodig is. Elke aanspraak op datum, tijd en/of ruimte komt hiermee te vervallen. De termijn van de optie kan alleen afwijken wanneer anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Beatrijs Hoeve verleent geen opties langer dan 14 dagen.

In een offerte uitgebracht door Beatrijs Hoeve op naam van een natuurlijke personen worden de prijzen van te leveren producten of te verrichten diensten vermeld inclusief BTW. In een offerte uitgebracht door Beatrijs Hoeve op naam van een rechtspersoon of vennootschap worden de prijzen van te leveren producten of te verrichten diensten vermeld inclusief BTW.

Artikel 4. Prijzen en eventuele wijzigingen
Beatrijs Hoeve vermeld indicatieve drankprijzen in de offerte op basis van het prijspeil gerekend vanaf de datum van verzending van de offerte. Beatrijs Hoeve voert 1x per jaar eventuele wijzigingen door voor dranken te weten op 1 januari. Prijzen van hapjes, diners etc.worden afgegeven op basis van ons aanbod. Ingeval van onvoorziene verhoging van kostprijsbepalende factoren zoals BTW aanpassingen of door bij derde ingehuurde activiteiten of materialen mag Beatrijs Hoeve de in haar offerte vermelde prijzen dien overeenkomstig verhogen.

Artikel 5. Definitieve reservering
De optie wordt een definitieve reservering indien u mondeling, per email of per post een bevestiging geeft voor het gebruik maken van datum, tijd, ruimte en minimaal aantal personen. Beatrijs Hoeve stuurt u ter bevestiging van deze overeenkomst een email toe. U bent verplicht de gegevens in deze bevestiging te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst, aan Beatrijs Hoeve te melden. Na afloop van deze termijn wordt door Beatrijs Hoeve als vaststaand aangenomen dat door de klant verstrekte gegevens van datum, tijd, ruimte en minimaal aantal personen juist zijn en de bevestiging voor reservering correct is opgemaakt.
Artikel 6. Garantie afspraken
Voor een optimale voorbereiding dient u uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van uw reservering op te geven het aantal te verwachten gasten, keuze van gewenst menu of hapjes en andere zaken onder de verantwoording van Beatrijs Hoeve alsmede uw tijdsplanning.

Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van uw reservering dient u de volgende definitieve gegevens per email of telefoon door te geven:
– Het aantal gasten bindend;
– Dieetwensen en allergieën;
– Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen (indien van toepassing);
Beatrijs Hoeve zal met grote zorg uw opdracht uitvoeren.

Artikel 7. Wijziging in groepsgrootte en tijdsplanning
Wijzigingen van meer dan 10% van de in de opdrachtbevestiging vermelde minimaal aantal personen worden tot 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst geaccepteerd. Indien een minimumtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging zal dit minimale tarief in rekening worden gebracht ongeacht de wijziging. Indien een totaalprijs is vermeld voor een arrangement in de opdrachtbevestiging zal minimaal de totaalprijs in rekening worden gebracht ongeacht de wijziging. Wijzigingen in de tijdsplanning zoals vermeld in de opdrachtbevestiging kunnen alleen in samenspraak met Beatrijs Hoeve worden gewijzigd. Indien deze wijziging akkoord is bevonden door Beatrijs Hoeve ontvangt u hiervoor een aangepaste opdrachtbevestiging. Zolang u geen aangepaste opdrachtbevestiging heeft ontvangen van Beatrijs Hoeve kunt u geen enkele aanspraak maken op eventuele wijzigingen m.b.t. tot uw reservering. Bij wijzigingen minder dan 2 weken voor de bijeenkomst geldt het minimaal aantal personen zoals vermeld op de offerte/bevestiging. Beatrijs Hoeve hanteert het laatst opgegeven aantal personen tenzij niets van de opdrachtgever verneemt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid / schade
Beatrijs Hoeve heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Beatrijs Hoeve is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant en/of haar gasten. Het gebruik van serpentine, fakkels, open vuur etc. is niet toegestaan binnen of buiten bij Beatrijs Hoeve. Slingers etc. dienen brandveilig goedgekeurd te zijn.

Beatrijs Hoeve is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Beatrijs Hoeve is beperkt tot een bedrag van in het betreffende geval uit hoofde van de door Beatrijs Hoeve gesloten verzekering wordt uitbetaald.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden / Betalingsverplichting
De optie wordt een definitieve reservering indien u mondeling, per email of per post een bevestiging geeft voor het gebruik maken van datum, tijd en/of ruimte. Beatrijs Hoeve stuurt u ter bevestiging van deze overeenkomst een email toe. Met de reservering gaat u tevens de betalingsverplichting aan ten aanzien van eventuele waarborgsom en tussentijdse betaling zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Het overige deel van de betaling kan –tenzij anders afgesproken- op de dag zelf middels pin of contant voldaan worden, hiervan sturen wij geen factuur.

Beatrijs Hoeve verstuurd voor een eventuele waarborgsom zoals vermeld in de opdrachtbevestiging een aanbetaling factuur toe van € 200,- voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte. Deze factuur dient te worden voldaan binnen 7 dagen. Beatrijs Hoeve verstuurd voor een eventuele tussentijdse betaling zoals vermeld in de opdrachtbevestiging een aanbetaling factuur toe van maximaal 50% offerte bedrag als zijnde aanbetaling voor het food/non food gedeelte van de reservering. Deze factuur wordt 21 dagen voor aanvang van de reservering verzonden en dient te worden voldaan binnen 7 dagen. Komt u de gestelde betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Beatrijs Hoeve gerechtigd de levering van producten en/of verrichten dienst op te schorten. Indien betalingen binnen de in dit artikel  genoemde fatale termijn uitblijft bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10 Annulering
Indien u een reservering annuleert, dient u dit zo spoedig mogelijk aan Beatrijs Hoeve schriftelijk bekend te maken. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

  1. Bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de reservering brengt Beatrijs Hoeve u 10% van de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom is voldaan middels een aanbetaling factuur voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte bestaande uit een aanbetaling factuur van € 500,- wordt deze bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang niet gerestitutioneerd. De annuleringskosten van 10% komen hiermee te vervallen.
  2. Bij annulering minder dan 1 maand voor aanvang van de reservering brengt Beatrijs Hoeve u 25 % van de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom is voldaan middels een aanbetaling factuur voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte bestaande uit een aanbetaling factuur van € 200,- wordt deze bij annulering verrekend.
  3. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de reservering brengt Beatrijs Hoeve u 75 % van de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom en/of tussentijdse betaling is voldaan wordt deze bij annulering verrekend.
  4. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de reservering brengt Beatrijs Hoeve u 100 % van de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom en/of tussentijdse betaling is voldaan wordt deze bij annulering verrekend.

Beatrijs Hoeve zal niet kunnen worden aangesproken tot enige vergoeding van kosten als zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis kan voldoen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: niet of niet-tijdige leverantie door toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, brand, lekkage, stroomstoringen, diefstal en andere onvoorziene omstandigheden

Artikel 11. Klachten
1 Indien de opdrachtgever of deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst
constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden aan Beatrijs Hoeve of diens vertegenwoordiger, zodat deze een passende oplossing of voorziening kan treffen. Voor niet gemelde klachten tijdens uw aanwezigheid kunnen wij achteraf geen compensatie treffen.
2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de activiteit of het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Beatrijs Hoeve
3 Iedere aanspraak, uit welke hoofde ook, vervalt bij niet tijdige melding,
4 Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 12. Gedrag en goede orde
Gedurende zijn/haar verblijf in Beatrijs Hoeve dient de bezoeker niet in strijd te handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de (als zodanig kenbare) functionarissen van Beatrijs Hoeve/Derden gegeven aanwijzingen en instructies stipt op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris van Beatrijs Hoeve/Derden de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot Beatrijs Hoeve worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken en van andere kosten.

Het is de Bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden in Beatrijs Hoeve goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. Zonder uitdrukkelijke toestemming (huis)dieren Beatrijs Hoeve in te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in Beatrijs Hoeve mee te brengen, tenzij in de voor het Evenement betreffende deelnemingsvoorwaarden uitdrukkelijk een uitzondering is gemaakt voor het bepaalde in sub b (hierboven) of dit lid c, dan wel anderszins uitdrukkelijk door Beatrijs Hoeve schriftelijk toestemming is verleend;
d. naar het oordeel van een functionaris van Beatrijs Hoeve gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen Beatrijs Hoeve in te brengen c.q. met zich mee te voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald door Beatrijs Hoeve;
e. in Beatrijs Hoeve te roken.

Artikel 13. Tot slot
Beatrijs Hoeve zal in redelijkheid al het mogelijke verrichten om het bezoek bij Beatrijs Hoeve naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Beatrijs Hoeve zal tevens trachten de Evenementen bij Beatrijs Hoeve ongestoord te laten plaatsvinden. Beatrijs Hoeve verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van Beatrijs Hoeve. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Beatrijs Hoeve hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

Artikel 14. Aanvullende voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Beatrijs Hoeve/Derden en de Bezoekers van Beatrijs Hoeve. Deze voorwaarden hebben eveneens betrekking en zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van bedoelde overeenkomst worden verricht. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle bezoekers van Beatrijs Hoeve, uit welken hoofde ook.

Op alle niet beschreven zaken volgens deze algemene voorwaarden zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing zoals gedeponeerd op de website https://www.khn.nl/uvh-nl

Definities
Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden Beatrijs Hoeve, en in de aanbiedingen en overeenkomsten, telkens het navolgende verstaan.

Beatrijs Hoeve / Horecabedrijf
De vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Nederland.

Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

Gastheer / bevoegde personen
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met het horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

Gast / genodigde
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

Offerte
De offerte is een formele aanbieding van het verlenen van horecadiensten met bijbehorende prijzen en condities waarop een overeenkomst kan worden aangegaan.

Food / Eetmomenten
Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs, hapjes of diner ongeacht warm of koud verzorgt door de eigen keuken of ingekocht bij derde. Waarde van de Food/  Eetmomenten wordt gebaseerd op het geoffreerde bedrag maal het aantal geoffreerde aantal gasten.

Horecaovereenkomst / reservering
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

Koninklijk Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een
of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldswaardige papieren.

Kurkengeld en schotelgeld
Het bedrag verschuldigd ter zake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en etenswaren.

Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Waarborgsom / aanbetaling
Aanbetaling of waarborgsom is een zekerheid in de vorm van een deel van de overeengekomen omzet. Een bedrag om te zorgen dat de klant zijn verplichting nakomt om gebruik te maken van gereserveerde datum, tijd en ruimte.